സമാഗമം - KANE Family Summer Picnic 2021

Picnic Date/Time: July 31st 11 AM - 6 PM
Venue: 45 Old Mill Rd, Maynard, MA 01754
KANE NEWS
Thank you all for joining Malhar 2021 Competitions and for making is a great success. We will be soon spotlighting all the winners. For any questions, e-mail: malhar@kaneusa.org KANE is Celebrating its 50th Anniversary- Golden Jubilee. We are publishing Felicitation Messages from dignitaries and all the previous Presidents of KANE. We thank you for your continued support to KANE.
Toggle Bar


RE: Cancellation of American Carnival Show in Boston on Jun 17th

Dear Friends & Families,

Thank you for your interest in "AMERICAN CARNIVAL" show. We are really sorry and regret to inform you that the boston show   “AMERICAN CARNIVAL" scheduled for June 17th  has been cancelled. Like you, we were very excited about the show and were in the final stages of our preparation. However, some unforeseen issues related to the visa approvals of the team forced us to cancel this show.

Some of the leading artists in the team were not able to get their VISA stamped on time at the US Consulate abroad. The original plan for the team was  to start from India on Jun 16th and the Boston show was the first show in their two  months US tour.  We have been working with the sponsors in US and in India  to help handle this situation by sending documents and letters from our organization to support team's visa processing. We were hopeful about the Jun 17th until last night, where we had a conference call with the show sponsors.  Considering some uncertainity in the tentative schedule of the team's tour, and also some issues we see in getting  best dates to host this show back in Boston, we decided not to pursue with this show. 

KANE will issue FULL REFUND including Sulekha service fee to all our online buyers. For those who bought tickets in person, we will return your check/cash in 5 business days. If you have any questions related to this cancellation or refund, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We truly understand the dissappointment and inconvenience this may cause to you. As you know, we are so dissapointed to see this show cancelled, making our several months long efforts and planning go in vain. Unfortunately, these were circumstances which were beyond our control, but we are committed and intend to make our next event more spectacular. 

We would like to let you know how deeply thankful we are for your support and confidence in us. We hope you understand the circumctances led to the cancellation of this show and we request your continued support in our future events.


Yours Sincerely,

Babu Punnose

President, KANE

Kerala Association of New England

Leave a comment

Want to say something about this post? Whether you feeling happy, sad, amused, angry, annoyed, appreciated, awake, anxious, bored, blah, challenged, creative,conflicted, different, entertained, embarrassed, frustrated, hurt, inspired, insulted, impressed, joyful- whatever that is, let us know.

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്ന്റെതല്ല. ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർതതികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, നിങ്ങളെ നിയമ നടപടിക്കു വിധേയമാക്കാൻ ഉള്ള പൂർണ അധികാരം കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Go to top